Przejd� do g��wnej cz�ci strony

Dodaj relacje

Opis może mieć maksymalnie 10000 znaków.

Rozmiar zdjęcia:
Maksymalna wielkość pliku 2MB w formacie jpg.

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o. ) z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000416593 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki) opracowania przesłanych przeze mnie materiałów, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do ich publikowania na w/w stronie, z zastrzeżeniem, że ich charakter nie zostanie zmieniony.
W celu usunięcia zdjęcia lub edycji danych prosimy o kontakt pod adresem turystyka@firma.interia.pl

 • 1. Niniejszym oświadczam, że dodając materiał (zdjęcie, film lub tekst, o charakterze utworu tekstowego, audiowizualnego, audialnego) zwanego dalej Utwór:
  1. wyrażam nieodwołalną zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie (nadawanie przez Internet, w tym webcasting, simultcasting, multicasting, VonD) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w tym sieci Internet i Platformy INTERIA.PL,
  2. oświadczam również, że przysługują mi wszelkie prawa konieczne do zarządzania tymi materiałami, w tym prawa do sporządzenia ich cyfrowej postaci, ich publikowania i rozpowszechniania, w szczególności poprzez sieć Internet.
 • 2. Ponadto oświadczam, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania w jakikolwiek sposób z Utworu dostarczonego przez Oświadczającego, Oświadczający zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić lub zrekompensować INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może INTERIA PL ponieść poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z korzystaniem z praw do Utworu.
 • 3. Jednocześnie:
  1. upoważniam INTERIA.PL do dokonywania czynności technicznych koniecznych do przystosowania Utworu do wymogów technologicznych związanych z rozpowszechnianiem Utworu w formie cyfrowej. Czynności opisane w tym ustępie nie mogą powodować zmian Utworu powodujących modyfikację jego przekazu z przyczyn innych niż uwarunkowania technologiczne.
  2. przyjmuje do wiadomości, że INTERIA.PL jako podmiot odpowiedzialny za zamieszczanie treści na stronach Serwisu, może nie dopuścić do publikacji Utworu w szczególności w przypadku podejrzenia niezgodności z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub linia programową Serwisu.

JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ NIE DODAWAJ MATERIAŁU!

( * )
Przeładuj kod z obrazka

MAP24